Privacy

Privacy Policy ISN
Islamitische Stichting Nederland (ISN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. ISN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als ISN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst
op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van donateurs
Persoonsgegevens van de donateurs worden door ISN verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Het uitvoering geven aan de ondersteuningsfonds uitvaart.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De inschrijving ondersteuningsfonds uitvaart;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ISN de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum.
Uw persoonsgegevens worden door ISN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de donateurschap en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door ISN verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ISN de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam;
- E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door ISN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van de klanten van de webshop en pelgrimstochten worden door ISN verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Het uitvoering geven aan de overeenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De koop-overeenkomst;
- De Reis overeenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ISN de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Relevante profielinformatie (zoals gezondheidgegevens)
Uw persoonsgegevens worden door ISN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard
de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de
door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn
dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
ISN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt
dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van
u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;
- Alle personen die namens ISN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe
is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere
partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!
Contactgegevens
Islamitische Stichting Nederland
Javastraat 2
2585 AM Den Haag
privacy@diyanet.nl